Riadenie kvality

Poskytovanie kvalitných služieb je základom úspechu spoločnosti S ARMAT. Snaha o vybudovanie oficiálneho systému kvality úspešne vyústila v roku 2003 k získaniu certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2000 a v roku 2009 v rámci recertifikácie podľa STN EN ISO 9001:2008.

Naša spoločnosť sa snaží nielen uspokojiť potreby a očakávania klientov, ale aj podporiť ich v úsilí o dosiahnutie vysokej kvality vlastných produktov a služieb.

Vízia spoločnosti

 • Dosiahnuť jedno z vedúcich postavení na domácom trhu v oblasti komplexných dodávok priemyselných armatúr, čerpacej techniky a točivých strojov.

Misia spoločnosti

 • Prostredníctvom poskytovania komplexných a najmä kvalitných služieb v oblasti dodávok priemyselných armatúr, čerpacej techniky a točivých strojov uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov a podporovať ich v úsilí o dosiahnutie vysokej kvality vlastných produktov a služieb.

Ciele spoločnosti

Spokojný zákazník a prosperujúca firma:

 • Vytvárať zisk, aby spoločnosť mohla poskytnúť bezpečnú budúcnosť pre všetkých zamestnancov, plnohodnotnú odmenu spoločníkom a bola schopná financovať ďalší rozvoj firmy.
 • Stanovovať si náročné ciele a trvalo zlepšovať postupy a služby v súlade so zásadami, požiadavkami a očakávaniami partnerov, manažérskych systémov a zodpovednosťou za trvalo udržateľný rozvoj.
 • Vybudovať a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality, ktorý minimálne spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a je certifikovaný renomovanou certifikačnou spoločnosťou.
 • Prijímať opatrenia, ktoré zabezpečujú znižovanie opodstatnených reklamácii odberateľa.
 • Rozvíjať spoluprácu s dodávateľmi a spolupracujúcimi partnermi v záujme zlepšenia vzťahov a kvality vzájomne si poskytovaných produktov a služieb.
 • Zabezpečovať potrebné finančné, materiálne a organizačné podmienky pre rozvoj spoločnosti i systému manažérstva kvality.

Spokojný a kompetentný personál:

 • Neustále zvyšovať kompetentnosť a profesionalitu pracovníkov.
 • Motivovať zamestnancov spoločnosti k rozvíjaniu odborných schopnosti a dodržiavaniu predpisov a postupov vyplývajúcich z dokumentácie systému kvality i platnej legislatívy, zvládnutiu pracovného zaťaženia a podpore tímovej práce.
 • Poskytovať účinnú pomoc pri výcviku a školeniach tak, aby všetci zamestnanci boli maximálne kompetentní plniť ciele a záväzky vyplývajúce z tejto politiky kvality.
 • V pravidelných intervaloch informovať zamestnancov o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch a úrovni riadenia kvality v spoločnosti.
 • Chrániť zdravie i bezpečnosť zamestnancov a prostredníctvom sociálnej politiky vytvárať predpoklady pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov.

Napíšte nám